Tìm hi?u và dùng th? mi?n phí ngay bay gi?!

BIPO là ??i tác nhan s? hàng ??u t?i khu v?c Chau á Thái Bình D??ng, chúng t?i t?p trung cung c?p các gi?i pháp sáng t?o ?? qu?n ly các quy trình nhan s? ph?c t?p trong t? ch?c. Th?ng qua h? th?ng qu?n ly nhan s? (HRMs) d?a trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám may và di ??ng c?ng nh? các gi?i pháp hàng ??u nh? Thuê ngoài qu?n tr? ti?n l??ng, Ch?m c?ng t? ??ng, Trí tu? doanh nghi?p BI, T? v?n nhan s?, Tuy?n d?ng & ?y thác nghi?p v? kinh doanh BPO và Qu?n ly lao ??ng linh ho?t, chúng t?i h? tr? các khách hàng ??t ???c – th?m chí là v??t xa mong ??i trong ho?t ??ng qu?n ly nhan s?, trong khi v?n ??m b?o các m?c tiêu v? chi phí và l?i nhu?n.

???c thành l?p vào n?m 2004, tr? s? chau á Thái Bình D??ng c?a chúng t?i t?i Singapore và Trung tam R & D t?i Singapore, Th??ng H?i, Indonesia và Malaysia. Chúng t?i có v?n phòng t?i úc, Trung Qu?c, H?ng K?ng, ?n ??, Nh?t B?n, Malaysia, Philippines, ?ài Loan, Thái Lan và Vi?t Nam v?i các liên k?t kinh doanh t?i h?n 10 qu?c gia và khu v?c.

null

Chúng t?i hi?u nhu c?u v? nhan s? c?a b?n

Các t? v?n viên c?a chúng t?i có nhi?u kinh nghi?m trong Qu?n tr? nhan s? t?i chau á, h? có th? giúp b?n trong v?n ?? ti?n l??ng và các v?n ?? nhan s? khác.
null

Qu?n tr? d? li?u tích h?p

H? th?ng d?a trên c?ng ngh? ?i?n toán ?ám may bao g?m Trí tu? doanh nghi?p (BI) ??m b?o kh?ng ch? thu th?p và x? ly d? li?u mà còn h? tr? b?n v?ch ra các k? ho?ch chi?n l??c.
null

N?n t?ng HRM linh ho?t “t?t c? trong m?t”

Chúng t?i ?áp ?ng các nhu c?u qu?n ly nhan s? c?a b?n trên m?t n?n t?ng duy nh?t.
null

Các gi?i pháp tùy ch?nh

Chúng t?i thi?t l?p các gi?i pháp riêng cho các lo?i hình doanh nghi?p v?i quy m? khác nhau.
null

Dynamic pricing

Chúng t?i cung c?p các gi?i pháp v?i chi phí t?t h?n, kh?ng có phí t?n ng?m ho?c ph? thu.
null

S? b?n v?ng

Chúng t?i lu?n s?n sàng l?ng nghe, th?o lu?n và c?i cách ?? xay d?ng m?t m?i quan h? lau dài v?i nhan viên và khách hàng.

N?n t?ng BIPO c?a chúng t?i – gi?i pháp hàng ??u d?a trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám may và di ??ng – là m?t b? ?ng d?ng h? tr? t?t c? các khía c?nh v? Nhan s?, ?? gi?m thi?u t?i ?a c?ng vi?c th? c?ng và t?i ?u hóa c?ng vi?c hành chánh.

M?i ?ng d?ng có liên quan và có th? ???c tùy ch?nh linh ho?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng c?ng ty và th?c ti?n kinh doanh. Cùng v?i nhau, các ?ng d?ng ???c tích h?p m?nh m? nh? m?t b? gia ?ình BIPO HRMS.

Các ?ng d?ng bao g?m:

 • BIPO Nhan s?
 • BIPO Ti?n l??ng
 • BIPO Qu?n ly phép
 • BIPO Ch?m c?ng
 • BIPO Khi?u n?i
 • BIPO ?ào t?o
 • BIPO Tuy?n d?ng
 • BIPO Hành chánh
 • BIPO Mua hàng
 • BIPO Tài chính

 

 • n?n t?ng BIPO HRMS
 • D?ch v? Thuê ngoài qu?n tr? ti?n l??ng
 • D?ch v? ch?m c?ng t? ??ng
 • Trí tu? doanh nghi?p
 • D?ch v? qu?n tr? nhan s? linh ho?t
 • D?ch v? nhan s? cho các Doanh nghi?p v?a và nh? và Kh?i nghi?p
 • D?ch v? nhan s? cho chuyên gia
 • D?ch v? t? v?n nhan s?
 • Tuy?n d?ng thay th? th??ng xuyên
 • D?ch v? tuy?n d?ng
 • D?ch v? Thuê ngoài quy trình kinh doanh
 • hành chánh Các d?ch v? th?u ph? nhan
Gi?i thi?u v? BIPO

BIPO là ??i tác nhan s? hàng ??u t?i khu v?c Chau á Thái Bình D??ng, chúng t?i t?p trung cung c?p các gi?i pháp sáng t?o ?? qu?n ly các quy trình nhan s? ph?c t?p trong t? ch?c. Th?ng qua h? th?ng qu?n ly nhan s? (HRMs) d?a trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám may và di ??ng c?ng nh? các gi?i pháp hàng ??u nh? Thuê ngoài qu?n tr? ti?n l??ng, Ch?m c?ng t? ??ng, Trí tu? doanh nghi?p BI, T? v?n nhan s?, Tuy?n d?ng & ?y thác nghi?p v? kinh doanh BPO và Qu?n ly lao ??ng linh ho?t, chúng t?i h? tr? các khách hàng ??t ???c – th?m chí là v??t xa mong ??i trong ho?t ??ng qu?n ly nhan s?, trong khi v?n ??m b?o các m?c tiêu v? chi phí và l?i nhu?n.

???c thành l?p vào n?m 2004, tr? s? chau á Thái Bình D??ng c?a chúng t?i t?i Singapore và Trung tam R & D t?i Singapore, Th??ng H?i, Indonesia và Malaysia. Chúng t?i có v?n phòng t?i úc, Trung Qu?c, H?ng K?ng, ?n ??, Nh?t B?n, Malaysia, Philippines, ?ài Loan, Thái Lan và Vi?t Nam v?i các liên k?t kinh doanh t?i h?n 10 qu?c gia và khu v?c.

Ly do ?? ch?n BIPO
null

Chúng t?i hi?u nhu c?u v? nhan s? c?a b?n

Các t? v?n viên c?a chúng t?i có nhi?u kinh nghi?m trong Qu?n tr? nhan s? t?i chau á, h? có th? giúp b?n trong v?n ?? ti?n l??ng và các v?n ?? nhan s? khác.
null

Qu?n tr? d? li?u tích h?p

H? th?ng d?a trên c?ng ngh? ?i?n toán ?ám may bao g?m Trí tu? doanh nghi?p (BI) ??m b?o kh?ng ch? thu th?p và x? ly d? li?u mà còn h? tr? b?n v?ch ra các k? ho?ch chi?n l??c.
null

N?n t?ng HRM linh ho?t “t?t c? trong m?t”

Chúng t?i ?áp ?ng các nhu c?u qu?n ly nhan s? c?a b?n trên m?t n?n t?ng duy nh?t.
null

Các gi?i pháp tùy ch?nh

Chúng t?i thi?t l?p các gi?i pháp riêng cho các lo?i hình doanh nghi?p v?i quy m? khác nhau.
null

Dynamic pricing

Chúng t?i cung c?p các gi?i pháp v?i chi phí t?t h?n, kh?ng có phí t?n ng?m ho?c ph? thu.
null

S? b?n v?ng

Chúng t?i lu?n s?n sàng l?ng nghe, th?o lu?n và c?i cách ?? xay d?ng m?t m?i quan h? lau dài v?i nhan viên và khách hàng.
BIPO HRMS

N?n t?ng BIPO c?a chúng t?i – gi?i pháp hàng ??u d?a trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám may và di ??ng – là m?t b? ?ng d?ng h? tr? t?t c? các khía c?nh v? Nhan s?, ?? gi?m thi?u t?i ?a c?ng vi?c th? c?ng và t?i ?u hóa c?ng vi?c hành chánh.

M?i ?ng d?ng có liên quan và có th? ???c tùy ch?nh linh ho?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng c?ng ty và th?c ti?n kinh doanh. Cùng v?i nhau, các ?ng d?ng ???c tích h?p m?nh m? nh? m?t b? gia ?ình BIPO HRMS.

Các ?ng d?ng bao g?m:

 • BIPO Nhan s?
 • BIPO Ti?n l??ng
 • BIPO Qu?n ly phép
 • BIPO Ch?m c?ng
 • BIPO Khi?u n?i
 • BIPO ?ào t?o
 • BIPO Tuy?n d?ng
 • BIPO Hành chánh
 • BIPO Mua hàng
 • BIPO Tài chính

 

Các d?ch v? c?a chúng t?i
 • n?n t?ng BIPO HRMS
 • D?ch v? Thuê ngoài qu?n tr? ti?n l??ng
 • D?ch v? ch?m c?ng t? ??ng
 • Trí tu? doanh nghi?p
 • D?ch v? qu?n tr? nhan s? linh ho?t
 • D?ch v? nhan s? cho các Doanh nghi?p v?a và nh? và Kh?i nghi?p
 • D?ch v? nhan s? cho chuyên gia
 • D?ch v? t? v?n nhan s?
 • Tuy?n d?ng thay th? th??ng xuyên
 • D?ch v? tuy?n d?ng
 • D?ch v? Thuê ngoài quy trình kinh doanh
 • hành chánh Các d?ch v? th?u ph? nhan

B?n c?n d?ch v? nhan s? c?a chúng t?i? H?y ?? nhan viên c?a chúng t?i liên h? v?i b?n ngay h?m nay.

Các khách hàng than thi?t c?a chúng t?i trên th? gi?i

Tìm ki?m c?ng vi?c t??ng x?ng. H?y tìm ngay ? ?ay.

?ánh giá c?a khách hàng

C?ng ngh? ?i?n toán ?ám may và di ??ng c?a BIPO ?? c?i thi?n ?áng k? s? g?n k?t gi?a các nhan viên và tinh gi?n quy trình kinh doanh c?a chúng t?i. Chúng t?i r?t vui m?ng khi l?a ch?n BIPO là c?ng ty cung c?p ph?n m?m nhan s? c?a chúng t?i!

Janice See Giám ??c nhan s?, C?ng ty Seafront Support

竞博JBO